Αλαγονία (Νερόμυλος Ρεντίφη) - ALAGONIA

[automatic]

Start of operation: 07/05/2018
Last update: 01/09/2021 2:10 p.m.
Owner: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

HYDRO-NET station, National Observatory of Athens