Βρυσέλλα (ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης) - Humidity

ID
Related Station Βρυσέλλα (ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης)
Name Humidity
Variable Humidity
Unit Of Measurement %
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/10/24 14:00
End Date 2021/01/25 08:50