Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας) - Rainfall

ID
Related Station Αντλιοστάσιο Βίγλας (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας)
Name Rainfall
Variable Rainfall
Unit Of Measurement mm
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2015/03/03 13:30
End Date 2020/11/24 14:10