Αλαγονία - Νερόμυλος Ρεντίφη

ϕ, λ = 37.10418, 22.23197

(originally srid=2100, x=342745.44, y=4107603.71)

z = 576.00

Raw stage data [Στάθμη Νέδοντα στον ΑΥΣ Αλαγονίας] (m)

2012/02/01 16:00 — 2014/05/01 17:00 / EET (UTC+0200)

Derived from the formula L = D - R*SQRT(T/273.15), where D=1.582m is the distance of the sensor from the bed, R the raw measurement of sensor distance from the surface, and T the absolute temperature. ---ALT--- Προκύπτει από τον τύπο L = D - R*SQRT(T/273.15), όπου D=1.582m το ύψος του αισθητήρα από την κοίτη, R η πρωτογενής μέτρηση ύψους αισθητήρα από την επιφάνεια, και T η απόλυτη θερμοκρασία.

Download data

Select type:
Select format: