Αλαγονία - Νερόμυλος Ρεντίφη

ϕ, λ = 37.10418, 22.23197

(originally srid=2100, x=342745.44, y=4107603.71)

z = 576.00

Signal quality (-)

2012/02/01 16:00 — 2013/07/04 03:30 / EET (UTC+0200)

Values between 152 and 210 indicate reliable measurements; between 210 and 300, reduced power; over 300, high uncertainty; zero, inability to measure, e.g. because of the target being too close to the sensor. ---ALT--- Τιμές μεταξύ 152 και 210 υποδεικνύουν αξιόπιστες μετρήσεις, τιμές μεταξύ 210 και 300, μειωμένη ισχύ, ενώ τιμές δείκτη άνω του 300, υψηλή αβεβαιότητα μετρήσεων. Τέλος, μηδενικές τιμές του δείκτη υποδεικνύουν αδυναμία μέτρησης, π.χ. λόγω υπερβολικής προσέγγισης του στόχου στον αισθητήρα.

Download data

Select type:
Select format: