Αλαγονία - Νερόμυλος Ρεντίφη

ϕ, λ = 37.10418, 22.23197

(originally srid=2100, x=342745.44, y=4107603.71)

z = 576.00

15λεπτη παροχή στον ΑΥΣ Αλαγονίας [15min discharge at Algonia station] (m³/s)

2012/02/01 16:00 — 2014/05/02 18:15 / EET (UTC+0200)

Υπολογίζεται από την σχέση: q = 84.20*z^3.8, για z<0.55 m και q = 35.82*z^2.3, για z>0.55 m όπου z = z0 + 0.159, με z χρονοσειρά στάθμης, μετά την αφαίρεση των σφαλμάτων. ---ALT--- Calculated through the formula: q = 84.20*z^3.8, for z<0.55 m and q = 35.82*z^2.3, for z>0.55 m where z = z0 + 0.159 and z is the stage time series, after removing errors.

Download data

Select type:
Select format: