Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - 15min discharge [15λεπτη παροχή στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name 15min discharge [15λεπτη παροχή στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]
Variable Discharge
Unit Of Measurement m³/s
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Calculated through the formula: q = 23.94*(z+0.01)^1.423, where z is the stage, after removing errors. ---ALT--- Υπολογίζεται από την σχέση: q = 23.94*(z+0.01)^1.423, όπου z η χρονοσειρά στάθμης, μετά την αφαίρεση σφαλμάτων.
Start Date 2011/12/16 07:45
End Date 2014/05/16 13:00