Καρβελιώτης - KARVELIOTIS - Raw stage data [Στάθμη Καρβελιώτη στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]

ID
Related Station Καρβελιώτης - KARVELIOTIS
Name Raw stage data [Στάθμη Καρβελιώτη στον ΑΥΣ Καρβελιώτη]
Variable Stage
Unit Of Measurement m
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Derived from the formula L = D - R*SQRT(T/273.15), where D=2.065m is the distance of the sensor from the bed, R the raw measurement of sensor distance from the surface, and T the absolute temperature. ---ALT--- Προκύπτει από τον τύπο L = D - R*SQRT(T/273.15), όπου D=2.065m το ύψος του αισθητήρα από την κοίτη, R η πρωτογενής μέτρηση ύψους αισθητήρα από την επιφάνεια, και T η απόλυτη θερμοκρασία. Code -6999 indicates missing value
Start Date 2011/12/16 07:45
End Date 2014/05/17 07:15