Γύρα Στεφάνης - River Sarantapotamos stage [Στάθμη Σαρανταπόταμου στον ΑΥΣ Γύρας Στεφάνης]

ID
Related Station Γύρα Στεφάνης
Name River Sarantapotamos stage [Στάθμη Σαρανταπόταμου στον ΑΥΣ Γύρας Στεφάνης]
Variable Stage
Unit Of Measurement m
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Derived from the formula L = D - R*SQRT(T/273.15), where D=2.310m is the distance of the sensor from the bed, R the raw measurement of sensor distance from the surface, and T the absolute temperature. None ---ALT--- Προκύπτει από τον τύπο L = D - R*SQRT(T/273.15), όπου D=2.310m το ύψος του αισθητήρα από την κοίτη, R η πρωτογενής μέτρηση ύψους αισθητήρα από την επιφάνεια, και T η απόλυτη θερμοκρασία.
Start Date 2011/12/09 13:15
End Date 2014/05/02 00:30