Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας) - Rainfall

ID
Related Station Κόνιτσα (ΤΟΕΒ Κόνιτσας)
Name Rainfall
Variable Rainfall
Unit Of Measurement mm
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/10/15 16:40
End Date 2021/01/25 08:00