Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα) - Rainfall

ID
Related Station Γκορίτσα (ΤΟΕΒ Αχέροντα)
Name Rainfall
Variable Rainfall
Unit Of Measurement mm
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2019/11/06 21:10
End Date 2021/01/25 03:40