Αντλιοστάσιο Ν. Σαμψούντας (ΤΟΕΒ Λάμαρης) - Rainfall

ID
Related Station Αντλιοστάσιο Ν. Σαμψούντας (ΤΟΕΒ Λάμαρης)
Name Rainfall
Variable Rainfall
Unit Of Measurement mm
Precision 2
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks
Start Date 2017/05/22 11:00
End Date 2020/11/26 20:00