Οινόη - Sarantapotamos stage at Oinoe [Στάθμη Σαρανταπόταμου στον ΑΥΣ Οινόης]

ID
Related Station Οινόη
Name Sarantapotamos stage at Oinoe [Στάθμη Σαρανταπόταμου στον ΑΥΣ Οινόης]
Variable Stage
Unit Of Measurement m
Precision 3
Time Zone EET (UTC+0200)
Remarks Derived from the formula L = D - R*SQRT(T/273.15), where D=1.850m is the distance of the sensor from the bed, R the raw measurement of sensor distance from the surface, and T the absolute temperature. ---ALT--- Προκύπτει από τον τύπο L = D - R*SQRT(T/273.15), όπου D=1.850m το ύψος του αισθητήρα από την κοίτη, R η πρωτογενής μέτρηση ύψους αισθητήρα από την επιφάνεια, και T η απόλυτη θερμοκρασία.
Start Date 2011/12/09 19:00
End Date 2014/05/14 22:45