Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

[automatic]

Start of operation: 10/01/1993
Last update: 08/05/2020 6:29 p.m.
Owner: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Station (Gentity) Files

ID Date Content Description Remarks Download
36 1998/01/05 gentityfile/imported_hydria_gentityfile_1334-1.jpg East view [Ανατολική άποψη]

On the right there is the pole with all the station's components. On the left there is the instrument shelter with traditional instruments, and behind it a traditional evaporation gauge. In the middle there is a traditional rain recorder. The main use of the traditional instruments is to show them to the students, but occasionally they are also used to check the measurements of the sensors. ---ALT--- Δεξιά είναι ο ιστός με όλα τα στοιχεία του σταθμού. Αριστερά είναι ένας μετεωρολογικός κλωβός με συμβατικά όργανα, και πίσω του ένα συμβατικό εξατμισίμετρο. Στη μέση ένας συμβατικός βροχογράφος. Η κύρια χρήση των συμβατικών οργάνων είναι να επιδεικνύονται στους φοιτητές, αλλά ενίοτε χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των μετρήσεων των αισθητήρων.

66 2020/02/25 gentityfile/list-of-instruments-2020-02-25.png List of instruments

In an Enhydris upgrade, the list of instruments was abolished, but I wanted to keep a record because there was potentially useful information in here.

47 2013/06/30 gentityfile/2013-06-30--13-05-20.jpg Mast [Ιστός]

Top, from left to right: wind speed sensor, supersonic wind sensor, wind direction sensor. Bottom, from left to right: second temperature & humidity sensor, main temperature & humidity sensor, sun sensors. ---ALT--- Πάνω, από αριστερά προς τα δεξιά: αισθητήρας ταχύτητας ανέμου, αισθητήρας ανέμου υπερήχων, αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου. Κάτω, από αριστερά προς τα δεξιά: δεύτερος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας, κύριος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας, αισθητήρες ήλιου.

45 2013/06/30 gentityfile/2013-06-30--13-04-28.jpg Rainfall sensors [Αισθητήρες βροχόπτωσης]

On the left, the secondary rainfall sensor (Rain-O-Matic); on the right, the main rainfall sensor (ARG100). ---ALT--- Αριστερά ο δεύτερος αισθητήρας βροχόπτωσης (Rain-O-Matic); δεξιά, ο κύριος αισθητήρας βροχόπτωσης (ARG100).

46 2013/06/30 gentityfile/2013-06-30--13-04-55.jpg Temperature, humidity, and sun sensors [Αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και ηλιοφάνειας]

From left to right, the second temperature & humidity sensor, the main temperature & humidity sensor, and the sun sensors. ---ALT--- Από αριστερά προς τα δεξιά: ο δεύτερος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας, ο κύριος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας, και οι αισθητήρες ήλιου.

37 1998/01/05 gentityfile/imported_hydria_gentityfile_1334-2.jpg The pole with the sensors [Ο ιστός με τα όργανα]

38 1998/01/05 gentityfile/imported_hydria_gentityfile_1334-3.jpg The project team [Η ομάδα του έργου]

40 gentityfile/imported_hydria_gentityfile_1334-5.mpg Video with station [Βίντεο του σταθμού]

39 1998/01/05 gentityfile/imported_hydria_gentityfile_1334-4.jpg West view [Δυτική άποψη]

Station (Gentity) Events

ID Date Type User Report
601 2019/09/13 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Logger time was fixed (the clock was running 14 minutes ahead).

600 2019/02/22 Interruption [Διακοπή λειτουργίας] aptiko

On 1 July 2018 the station stopped transmitting data. It was later found that the raspberry's SD card was corrupt. The raspberry was fixed and reinstalled on 21 February 2019. The data of July, August, September and October were lost (apparently because the logger's memory became full and it overwrote older data). It was found that, meanwhile, the logger's clock was ahead of actual time (it showed 16:55 when the time was actually 15:47 EET). This was fixed around 22 February 15:50 EET. In the raw time series, the data up to 15:50 are before fixing the clock (therefore the 15:50 record actually refers to 14:42), whereas from 16:00 onwards they are with the corrected time. The records from 16:00 to 16:50 (with the wrong time) were discarded. They are these: 19/02/22 15:59:51 0.00 66.64 0.00 65.67 287.73 74.19 10.00 522.48 990.49 2.59 5.19 208.42 239.26 2.67 5.70 0.00 0.00 12.30 19/02/22 16:09:51 0.00 65.62 0.00 64.43 282.76 78.18 10.00 516.55 990.39 2.31 4.53 198.37 219.06 2.21 5.80 0.00 0.00 10.36 19/02/22 16:19:51 0.00 64.97 0.00 63.66 272.81 80.36 10.00 500.12 990.25 2.10 4.51 214.71 237.36 1.76 4.77 0.00 0.00 7.83 19/02/22 16:29:51 0.00 62.39 0.00 61.33 257.01 71.03 10.00 473.48 990.16 2.34 4.34 200.63 221.40 2.43 4.85 0.00 0.00 8.10 19/02/22 16:49:51 0.00 64.25 0.00 63.09 221.81 56.16 10.00 413.86 989.99 2.30 4.95 174.33 186.33 2.43 6.18 0.00 0.00 14.51

597 2017/06/02 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] aptiko

In January 2015, one of the two modems connecting the station to the network broke down (it was two "leased line" modems, one at the station and one at the Hydraulics building, connected through a twisted pair set of cables provided by the NOC). After consideration, the idea of wifi bridges was promoted. To make a long story short, two wifi bridges were bought; one was installed at the station, and the other at the roof of the Civil Engineering Administration building. A Raspberry Pi was also bought and installed at the station. The Raspberry is connected to the logger through its USB port and a USB-to-serial adapter, and it is also connected to the wifi bridge through its Ethernet port. Today these works were finished and the station is working again. It was found that the logger's clock is about 1 hour 50 minutes ahead of time. This was fixed, but it also meant that some records had to be thrown away. These are the lost records (times in EET (UTC+0200)): 17/06/02 11:19:51 55.37 43.86 0.00 42.27 393.18 64.44 10.00 717.39 992.68 1.18 2.26 277.82 352.41 0.63 2.27 0.00 0.00 14.37 17/06/02 11:29:51 55.37 43.16 0.00 42.09 406.79 65.78 10.00 738.10 992.57 1.38 2.50 243.29 308.70 0.69 2.53 0.00 0.00 14.01 17/06/02 11:39:51 55.37 43.13 0.00 41.65 414.12 59.83 10.00 756.37 992.61 1.82 3.45 267.48 328.59 1.14 3.67 0.00 0.00 14.51 17/06/02 11:49:51 55.37 42.92 0.00 41.42 423.60 60.96 10.00 773.17 992.61 1.86 3.18 262.28 326.05 1.18 3.65 0.00 0.00 14.54 17/06/02 11:59:51 55.37 41.78 0.00 40.63 433.43 61.81 10.00 791.39 992.64 1.68 3.26 260.78 339.71 1.00 3.29 0.00 0.00 13.78 17/06/02 12:09:51 55.37 40.63 0.00 39.20 442.43 63.21 10.00 811.72 992.61 1.51 2.51 250.38 309.63 0.83 2.81 0.00 0.00 13.77 17/06/02 12:19:51 55.37 40.83 0.00 40.10 455.00 72.29 10.00 834.84 992.65 1.16 2.53 248.17 319.27 0.76 2.95 0.00 0.00 14.60 17/06/02 12:29:51 55.37 41.13 0.00 39.70 445.74 78.54 10.00 821.26 992.67 1.39 2.87 255.30 322.71 0.98 3.17 0.00 0.00 14.64 17/06/02 12:39:51 55.37 42.04 0.00 40.87 457.25 76.20 10.00 844.00 992.66 1.48 3.97 254.31 317.52 1.03 4.06 0.00 0.00 13.80 In other words, the records in the database up to 11:09 use the wrong clock setting, whereas from 11:19 onwards use the fixed setting (and the above records had to be removed to make room for them).

594 2013/06/30 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση] aptiko

Mr. Kouvas serviced the station. The main temperature and humidity sensor, which was malfunctioning, was replaced. The main rainfall sensor was found to be blocked, probably since a long time ago. The internal tipping bucket was immovable. Some cleaning was performed, however the funnel must be changed as half the system that leads the water to the bucket was removed. The second rainfall sensor was also out of order. The mercury switch was burnt. The second switch available in the sensor was connected. The second temperature sensor is still out of service and was not replaced yet, as it's not in stock. The second wind direction sensor is also not working. New pictures were taken and the heights of the sensors were measured. ---ALT--- Ο κ. Κουβάς επισκεύασε το σταθμό. Ο κύριος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας, που δεν λειτουργούσε, αντικαταστάθηκε. Ο κύριος αισθητήρας βροχόπτωσης βρέθηκε βουλωμένος, και κατά πάσα πιθανότητα ήταν έτσι εδώ και καιρό. Στο εσωτερικό του, το tipping bucket ήταν ακινητοποιημένο. Καθαρίστηκε, αλλά πρέπει να αλλαχτεί το funnel καθώς το μισό σύστημα που οδηγεί το νερό στο bucket αφαιρέθηκε. Ο δεύτερος αισθητήρας βροχόπτωσης βρέθηκε εκτός λειτουργίας. Ο υδραργυρικός διακόπτης είναι καμένος. Συνδέθηκε ο εφεδρικός διακόπτης που διαθέτει το βροχόμετρο. Ο δεύτερος διακόπτης θερμοκρασίας είναι εκτός λειτουργίας και δεν αντικαταστάθηκε ακόμα γιατί δεν υπάρχει σε στοκ. Ο δεύτερος αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου δεν λειτουργεί. Λήφθηκαν νέες φωτογραφίες και μετρήθηκαν τα ύψη των αισθητήρων.

585 2011/07/29 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού] aptiko

In the morning of 2011-07-29, the logger started malfunctioning: when downloading data, it also sent booting reports ("Initializing Zeno 3200") and symbols like "EOF" together with the data, resulting in a corrupted data file. It also started to skip logging of some records. After investigating the issue, it turned out that the external power supply (and battery charger) provided a voltage of about 8V instead of the nominal 12V. A new supply/charger was installed on 2011-08-09, around 13:40 EEST. The corrupted data file was cleaned up. ---ALT--- Στις 2011-07-29 το πρωί, ο logger άρχισε να κάνει περίεργα: όταν κατέβαιναν δεδομένα, έστελνε επίσης μηνύματα όπως "Initializing Zeno 3200" και "EOF" μαζί με τα δεδομένα, ενώ επίσης παρέλειπε και την καταγραφή μερικών εγγραφών. Μετά από διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι το εξωτερικό τροφοδοτικό (και φορτιστής της μπαταρίας) έδινε πολύ χαμηλή τάση (περίπου 8V αντί της ονομαστικής 12). Εγκαταστήσαμε καινούργιο τροφοδοτικό/φορτιστή στις 2011-08-09, περίπου στις 13:40 EEST. Το αρχείο δεδομένων καθαρίστηκε από τα σκουπίδια.

584 2010/09/15 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

The logger was replaced with another of the same type. Due to unexpected technical problems and errors in the initial configuration, the new logger measurements for the first two weeks were lost. ---ALT--- Ο logger αντικαταστάθηκε με άλλον ίδιου τύπου. Λόγω απρόσμενων τεχνικών προβλημάτων και λαθών στις αρχικές ρυθμίσεις, χάθηκαν οι πρώτες δύο εβδομάδες μετρήσεων του νέου logger.

582 2010/09/08 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

The sonic wind sensor, whose measurements were problematic, was calibrated. ---ALT--- Ο κ. Κουβάς ρύθμισε τον αισθητήρα ανέμου υπερήχων, του οποίου είχαν κάποιο πρόβλημα οι μετρήσεις.

583 2010/07/03 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

Around 16:00 EEST, during a storm, the stations's modem, which is used to transmit the measurements, was damaged, and also the logger's serial interface. The cause seems to be a thunder-induced shock on the telecommunications line. The modem was replaced, but because of the logger damage communication was not possible. ---ALT--- Γύρω στις 16:00, στη διάρκεια καταιγίδας, έπαθε βλάβη το μόντεμ του μετεωρολογικού σταθμού που χρησιμεύει στη μετάδοση των μετρήσεων, καθώς και της σειριακής θύρας του logger. Το μόντεμ αντικαταστάθηκε, αλλά η επικοινωνία δεν ήταν εφικτή λόγω της βλάβης του logger.

579 2009/10/13 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

A new logger was installed in 13 October 2009, but it did not work for a few days because of a minor cabling problem, which was fixed on 19 October. Since then the station works properly. ---ALT--- Εγκαταστάθηκε καινούργιος logger στις 13 Οκτωβρίου 2009, αλλά λόγω κάποιας κακής επαφής δεν λειτούργησε για λίγες μέρες. Αυτό το πρόβλημα αποκαταστάθηκε στις 19 Οκτωβρίου και έκτοτε ο μετεωρολογικός σταθμός λειτουργεί κανονικά.

575 2009/08/19 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The usual instability in the logger's function caused an interruption on 2009-08-19 12:20 EEST; the logger was reconfigured on 2009-08-31 11:20 EEST. It then operated until 2009-09-01 11:00 EEST, when it stopped again, and it was reconfigured on 2009-09-04 17:00 EEST. It then operated until 2009-09-06 15:50 EEST and stopped again. It was judged that there is not much point in reconfiguring it all the time with the worsening instability problem, and it was decided to stop the operation of the meteorological station until a new logger is installed. ---ALT--- Η συνηθισμένη αστάθεια στη λειτουργία του logger προκάλεσε διακοπή λειτουργίας στις 2009-08-19 12:20 EEST, και ο logger επαναπρογραμματίστηκε στις 2009-08-31 11:20 EEST. Ο logger ακολούθως συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι τις 2009-09-01 11:00 EEST, οπότε και ξανασταμάτησε, και επαναπρογραμματίστηκε στις 2009-09-04 17:00 EEST. Ακολούθως λειτούργησε μέχρι τις 2009-09-06 15:50 EEST και ξανασταμάτησε. Κρίθηκε ότι είναι ανώφελος ο συνεχής επαναπρογραμματισμός του όταν το πρόβλημα αστάθειας συνεχώς εντείνεται, και αποφασίστηκε η παύση της λειτουργίας του μετεωρολογικού σταθμού μέχρι την παραλαβή καινούργιου logger.

571 2009/08/05 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Interruption between 2009-08-05 00:10 and 2009-08-10 11:50 EEST because of the usual problem. ---ALT--- Διακοπή λειτουργίας μεταξύ 2009-08-05 00:10 και 2009-08-10 11:50 EEST λόγω του συνήθους προβλήματος.

581 2009/07/28 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Interruption between 13:30 and 19:30 EEST of the next day, because of the usual problem, without precipitation. ---ALT--- Διακοπή λειτουργίας μεταξύ 13:30 και 19:30 EEST της επομένης, λόγω του συνήθους προβλήματος, χωρίς βροχόπτωση.

580 2009/07/24 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Interruption between 09:10 and 19:30 EEST, because of the usual problem, without precipitation. ---ALT--- Διακοπή λειτουργίας μεταξύ 09:10 και 19:30 EEST, λόγω του συνήθους προβλήματος, χωρίς βροχόπτωση.

578 2009/07/14 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Small interruption between 22:10 and 11:20 EEST, because of the usual problem, without precipitation. ---ALT--- Μικρή διακοπή λειτουργίας μεταξύ 22:10 και 11:20 EEST, λόγω του συνήθους προβλήματος, χωρίς βροχόπτωση.

577 2009/07/02 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Small interruption between 13:30-17:00 EEST, because of the usual problem, without precipitation. ---ALT--- Μικρή διακοπή λειτουργίας μεταξύ 13:30-17:00 EEST, λόγω του συνήθους προβλήματος, χωρίς βροχόπτωση.

576 2009/06/24 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 009-06-24 21:00 EEST. It was reconfigured on 2009-06-26 14:00 EEST. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-06-24 21:00 EEST. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-06-26 14:00 EEST. Δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

574 2009/06/18 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 2009-06-18 18:50 EEST. It was reconfigured on 2009-06-24 14:50 EEST. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-06-18 18:50 EEST. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-06-24 14:50 EEST. Δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

573 2009/06/09 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 2009-06-09 16:10 EEST. It was reconfigured on 2009-06-09 17:20 EEST. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-06-09 16:10 EEST. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-06-09 17:20 EEST. Δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

572 2009/06/06 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 2009-06-06 22:10 EEST. It was reconfigured on 2009-06-09 12:20 EEST. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-06-06 22:10 EEST. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-06-09 12:20 EEST. Δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

570 2009/05/15 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 2009-05-15 01:50 EEST. It was reconfigured on 2009-05-15 13:40 EEST. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-05-15 01:50 EEST. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-05-15 13:40 EEST. Δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

569 2009/04/18 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 2009-04-18 20:40 EEST. It was reconfigured on 2009-04-21 13:30. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-04-18 20:40 EEST. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-04-21 13:30 EEST. Δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

568 2009/03/17 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Interruption because of logger malfunction from 2009-03-17 21:20 to 2009-03-18 10:00. The weather was rainy and it may have rained lightly, but we did not perceive any significant rainfall during the night. ---ALT--- Διακοπή λειτουργίας λόγω βλάβης του logger από 2009-03-17 21:20 ως 2009-03-18 10:00. Ο καιρός ήταν βροχερός και είναι πιθανό να ψιχάλισε, αλλά δεν αντιληφθήκαμε σημαντική βροχόπτωση στη διάρκεια της νύχτας.

567 2009/03/13 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Because of communication problems caused by operating system upgrade on the server that receives the data, in combination to the usual random configuration loss of the logger, there was data loss from 2009-03-13 09:20 EET to the time when the problems were fixed, 2009-03-16 16:30 EET. There was no rainfall during this interval. ---ALT--- Λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην επικοινωνία λόγω αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος στο server που λαμβάνει τα δεδομένα, σε συνδυασμό με τη γνωστή τυχαία απώλεια ρυθμίσεων που παρουσιάζει ο logger, χάθηκαν τα δεδομένα από τις 2009-03-13 09:20 EET μέχρι τη στιγμή αποκατάστασης των προβλημάτων, 2009-03-16 16:30 ΕΕΤ. Σ' αυτό το διάστημα δεν υπήρξε βροχόπτωση.

566 2009/03/09 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 2009-03-09 21:30 EET. It was reconfigured on 2009-03-10 10:00 EET. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-03-09 21:30 EET. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-03-10 10:00 EET. Δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

565 2009/02/27 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, on 2009-02-27 17:30 EET. It was reconfigured on 2009-03-05 09:10 EET. There was minor rainfall in the evening of 2009-03-04, and no other rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του στις 2009-02-27 17:30 EET. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2009-03-05 09:10 EET. Παρατηρήθηκε ασθενής βροχόπτωση στις 2009-03-04 το βράδυ. Δεν υπήρξε άλλη βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

564 2009/02/18 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, at 11:00 EET. It was reconfigured at 14:10 EET. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο λίγο στις 11:00 EET ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά στις 14:10 EET. Στη διάρκεια της διακοπής δεν σημειώθηκε βροχόπτωση.

563 2009/02/04 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

The logger lost its configuration, for unknown reason, some time after 2009-02-04 21:30 EET. It was reconfigured at 2009-02-05 10:30 EET. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο λίγο μετά τις 2009-02-04 21:30 EET ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά στις 2009-02-05 10:30 EET. Στη διάρκεια της διακοπής δεν σημειώθηκε βροχόπτωση.

562 2008/11/06 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

During maintenance work by Mr Andreas, it was found out that none of the two rain sensors was working. One of them had a cable cut internally, and the other one was working properly but the logger was not recording the indications. The latter problem was corrected when logging was stopped and restarted. Mr Andreas is of the opinion that the logger is reaching the end of its useful life (it has other problems as well; for example, its screen is not working). ---ALT--- Κατά τη συντήρηση του σταθμού από τον κ. Αντρέα βρέθηκε ότι κανένα από τα δύο βροχόμετρα δεν λειτουργούσαν. Στο ένα ήταν κομμένο εσωτερικά ένα καλώδιο, ενώ το άλλο μεταβίβαζε μεν τις μετρήσεις αλλά δεν τις κατέγραφε ο logger. Το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε όταν έγινε stop logging και μετά start logging. Κατά τη γνώμη του κ. Αντρέα, ο logger δεν πάει πολύ καλά (έχει και άλλα προβλήματα, όπως ότι δεν λειτουργεί η οθόνη του) και καλό είναι να αντικατασταθεί.

561 2008/10/18 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

On 2008-10-18, at about 08:00 EET (09:00 EEST), there was a power failure. Power was back at 09:37 EET (10:37 EEST). The logger did not lose its configuration but it stopped logging. The status report says "battery failed". The logger was set back to logging at 2008-10-20 09:00. There was minor rainfall on 2008-10-19. ---ALT--- Στις 2008-10-18, περίπου στις 08:00 EET (09:00 EEST) συνέβη διακοπή ρεύματος. Το ρεύμα επανήλθε στις 09:37 EET (10:37 EEST). Ο logger δεν έχασε μεν τις ενδείξεις του αλλά σταμάτησε την καταγραφή, ενώ το status report έχει την ένδειξη "battery failed". Τέθηκε πάλι σε κατάσταση καταγραφής στις 2008-10-20 09:00. Παρατηρήθηκε ασθενής βροχόπτωση στις 2008-10-19.

560 2008/07/26 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

For unknown reason, some time after 2008-07-26 21:00 EET, the logger lost its configuration and stopped logging. It was corrected and enabled on 2008-07-29 10:20 EET. During the interruption there was no precipitation. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο λίγο μετά τις 2008-07-26 21:00 EET ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά στις 2008-07-29 10:20 EET. Στη διάρκεια της διακοπής δεν σημειώθηκε βροχόπτωση.

559 2008/02/04 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 2008-02-04 23:20 EET, due to unknown reason, the logger lost its configuration and stopped logging. It was set to work again the next day at 11:10 EET. During the interruption there was no rainfall. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο στις 2008-02-04 23:20 EET ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά την επόμενη μέρα στις 11:10 EET. Στη διάρκεια της διακοπής δεν σημειώθηκε βροχόπτωση.

558 2008/01/25 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 2008-01-25 12:40 EET, due to unknown reason, the logger lost its configuration and stopped logging. It was set to work again at 15:40 EET. During the interruption there was no rainfall. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο στις 2008-01-25 12:40 EET ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά στις 15:40 EET. Στη διάρκεια της διακοπής δεν σημειώθηκε βροχόπτωση.

557 2007/12/28 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 2007-12-26 04:00 EET, due to unknown reason, the logger lost its configuration and stopped logging. It was set to work again at 2007-12-28 13:50 EET. During the interruption there was rainfall, but not intense. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο στις 2007-12-26 04:00 EET ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά στις 2007-12-28 13:50 EET. Στη διάρκεια της διακοπής σημειώθηκε βροχόπτωση, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονη.

556 2007/12/06 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

Two gentlemen from SCIENTACT performed maintenance. Operation was interrupted between 13:50 and 17:30 EET. Both rainfall sensors were found to be clogged. It is thus possible that the alternative sensor did not measure correctly, or that it did not properly record the maximum rainfall intensity (maybe the water collected and dripped slowly). The main sensor was not working at all. Both sensors are now working. ---ALT--- Δυο κύριοι από την SCIENTACT έκαναν εργασίες συντήρησης στον σταθμό. Κατά το διάστημα αυτό και μεταξύ 13:50 - 17:30 ο logger δεν κατέγραφε. Και οι δύο αισθητήρες βροχόπτωσης βρέθηκαν βουλωμένοι. Ενδεχομένως οι πρόσφατες μετρήσεις και του εφεδρικού αισθητήρα να μην είναι σωστές, ή ίσως να μην κατέγραφε σωστά τη μέγιστη ένταση της βροχόπτωσης (μπορεί το νερό να μαζευόταν και να έρρεε αργά). Ο κύριος αισθητήρας δεν λειτουργούσε καθόλου. Αμφότεροι οι αισθητήρες τώρα λειτουργούν.

548 2007/10/05 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 2007-10-02 13:40 EET, due to unknown reason, the logger lost its configuration and stopped logging. It was set to work again at 2007-10-05 10:00 EET. During the interruption there was no rainfall. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο στις 2007-10-02 13:40 EET ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά στις 2007-10-05 10:00 EET. Στη διάρκεια της διακοπής δεν υπήρξε βροχόπτωση.

549 2007/05/14 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Data lost from 2007-05-13 00:00 to 2007-15-14 12:10 EEST because logger lost its configuration. There was no rainfall and the day was sunny. The day was warm with a maximum of 27-28°C according to meteonet. ---ALT--- Απώλεια δεδομένων μεταξύ 2007/05/13T00:00 - 2007/15/14T12:10 EEST λόγω απώλειας των ρυθμίσεων (configuration) του logger η οποία έγινε στην αρχή του χρονικού διαστήματος. Στο χρονικό διάστημα αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα θερμή μέρα με μέγιστη θερμοκρασία περί τους 27-28°C από το δίκτυο του meteonet. Ο καιρός ήταν αίθριος και δεν υπήρξε βροχόπτωση.

550 2007/02/17 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Operation was interrupted for aweek, from 2007-02-17 00:20 to 2007-02-23 12:40. Brief investigation indicates rainfall, in 2007-02-17, between 0.5 and 2 mm. During the rest of the missing interval there was no rainfall. ---ALT--- Η λειτουργία του σταθμού διακόπηκε για μία εβδομάδα περίπου από 2007-02-17T00:20 έως 2007-02-23T12:40. Οι μετρήσεις σε αυτό το διάστημα έχουν χαθεί. Μία πρώτη διερεύνηση δείχνει πως υπήρξε κατακρίμνηση στις 2007-02-17 της τάξης των 0.5-2 mm. Τις υπόλοιπες ημέρες έως την 2007-02-23 δεν υπήρξε κατακρίμνηση.

551 2006/12/04 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

The main temperature sensor (id=10, timeseries id=232) is in error. Since about 09:00-10:00 EET, the sensor started to deviate by about 0.5-0.6 degrees. Since this day the deviation gradually increases and by 2007-06-26 has reached 3 degrees. In addition, at random moments, the deviation briefly returns to normal. ---ALT--- Ο κύριος αισθητήρας θερμοκρασίας (αισθητήρας με id=10, χρονοσειρά με id=232) έχει βλάβη. Παρουσιάστηκε μεταξύ 09:00-10:00 EET. Από εκείνη την στιγμή ο κύριος αισθητήρας άρχισε να αποκλίνει ξαφνικά 0.5-0.6 βαθμούς από τους 0-0.3 που ήταν η φυσιολογική απόκλιση του εφεδρικού αισθητήρα. Από εκείνη την ημέρα και σχεδόν γραμμικά η απόκλιση αυξάνει σχεδόν γραμμικά και φτάνει τους 3 βαθμούς (σήμερα είναι 2007-06-26). Επιπλέον σε τυχαίες χρονικές στιγμές για μικρό χρονικό διάστημα η απόκλιση επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα.

552 2006/11/11 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Measurments from 05:50 to 14:40 EET (2006-11-11) have been lost because of a configuration error. During that interval there was strong wind, fast drop of temperature, and no rainfall. ---ALT--- Οι μετρήσεις μεταξύ 05:50 και 14:40 EET (2006-11-11) έχουν χαθεί λόγω πλήρωσης της μνήμης του logger. Σε αυτό το χρονικό διάστημα πνέαν ισχυροί άνεμοι, είχαμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και δεν έβρεξε.

554 2006/09/28 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 01:00 EEST the logger lost its configuration, and was set to work again at 11:20 EEST. During the missing interval there appears to have been minor rainfall (3-4 mm at Penteli Station, 1.3 mm by Meteonet). ---ALT--- Στις 01:00EEST ο logger κατέγραψε την τελευταία μέτρηση. Έπειτα φαίνεται πως χάθηκε το configuration οπότε κατέγραφε λάθος μετρήσεις ανά λεπτό. Η αποκατάσταση έγινε στις 11:16EEST και η πρώτη μέτρηση 11:20EEST. Στο διάστημα που o logger ήταν εκτός λειτουργίας φαίνεται πως υπήρξε ασθενής βροχόπτωση περί τα 3-4 mm (ΕΑΑ, σταθμός Πεντέλης, 04:00-05:00EEST) και περί τα 1.3 mm που κατέγραψε το δίκτυο Meteonet.

555 2006/09/20 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

The main rainfall sensor (id=8) doesn't work, but there are measurements from the alternative (id=11). ---ALT--- Ξεκίνησε βροχόπτωση στις 12:00 EEST. Ο κύριος αισθητήρας βροχόπτωσης (ARG100, sensor_id=8) έχει βλάβη ενώ ο εφεδρικός (Rain-O-MAtic, sensor_id=11) καταγράφει.

553 2006/09/18 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

The main rainfall sensor (id=8) doesn't work, but there are measurements from the alternative (id=11). ---ALT--- Έβρεξε μεταξύ 18:30 και 19:20 EEST. Ο κύριος αισθητήρας βροχόπτωσης (ARG100, sensor_id=8) έχει βλάβη, ενώ ο εφεδρικός (Rain-O-MAtic, sensor_id=11) (ο οποίος δείχνει το ~86.9% της μέτρησης του κύριου αισθητήρα, π.χ. πολλαπλασιάζουμε με 1.15 για να πάρουμε την διορθωμένη βροχόπτωση) κατέγραψε 5.8 mm.

545 2006/07/24 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 00:00, due to unknown reason, the logger lost its configuration and stopped logging. It was set to work again at 15:20 EET. During the interruption there was no rainfall. In addition, the factor for the new wind speed sensor (2241) has been corrected and since then its measurements are correct. The raw measurements from 14 July until the interruption can be converted to correct ones with the formula (x-0.4)*2.55/1.25+0.4, where x is the raw measurement. ---ALT--- Για άγνωστο λόγο στις 00:00 ο logger έχασε τις ρυθμίσεις και σταμάτησε την καταγραφή. Τέθηκε σε λειτουργία ξανά στις 15:20 EET. Στη διάρκεια της διακοπής δεν υπήρξε βροχόπτωση. Επίσης, διορθώθηκε ο συντελεστής του νέου αισθητήρα ταχύτητας ανέμου (2241) κι έτσι οι μετρήσεις έκτοτε είναι σωστές. Οι πρωτογενείς μετρήσεις από τις 14/07 ως τη διακοπή μπορούν να μετατραπούν σε σωστές με τον τύπο (x-0.4)*2.55/1.25+0.4, όπου x η πρωτογενής μέτρηση.

544 2006/07/14 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

Mr Kouvas determined that the station had been vandalized. The cables had been moved, the base of the second temperature and humidity sensor had been crooked, and the alternative wind speed sensor was hit, probably by a stone. He replaced the first wind speed sensor (which had been out of order since 13 April) with a new one, but during the first few days of its operation it was incorrectly calibrated (see next entry). ---ALT--- Ο κ. Κουβάς διαπίστωσε ότι ο σταθμός είχε βανδαλιστεί. Ήταν πειραγμένα τα καλώδια, η βάση του δεύτερου αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας ήταν στραβωμένη, και το εφεδρικό ανεμόμετρο ήταν χτυπημένο, ενδεχομένως από πέτρα. Αντικατέστησε το πρώτο ανεμόμετρο (που είχε σταματήσει από τις 13 Απριλίου) με καινούργιο, αλλά τις πρώτες μέρες τις λειτουργίας του δεν ήταν σωστά καλιμπραρισμένο (βλ. επόμενη εγγραφή στο ημερολόγιο).

541 2006/07/06 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

The day was sunny and there was absolutely no rainfall. The rainfall recorded by one rain sensor around noon did not happen. A few hours later the alternative wind speed sensor stopped recording, for unknown reason, and there are now no wind speed measurements, since the first wind speed sensor is also out of service since a few months. ---ALT--- Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και δεν έβρεξε καθόλου. Η βροχόπτωση που κατέγραψε το ένα βροχόμετρο το μεσημέρι δεν υπήρξε. Λίγες ώρες αργότερα το εφεδρικό ανεμόμετρο σταμάτησε να καταγράφει, για άγνωστο λόγο επίσης, οπότε δεν υπάρχουν πλέον ενδείξεις ταχύτητας ανέμου, αφού και το πρώτο ανεμόμετρο έχει βλάβη εδώ και λίγους μήνες.

536 2006/05/10 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Because of errors in configuration details (value range and average value), the accuracy of barometric pressure measurements since 2006-05-08 is in steps of 2.56 mBar until today 09:20 EET, and steps of 0.64 mBar from then until 14:40 EET. Thereafter, when the last correction was made, measurement granularity is at 0.01 mBar, which is better than the accuracy of the sensor. ---ALT--- Λόγω μικρολαθών στις λεπτομέρειες του configuration (εύρος μετρήσεων και μέση τιμή), η ακρίβεια μετρήσεων ατμοσφαιρικής πίεσης από τις 2006-05-08 είναι σε βήματα των 2.56 mBar ως σήμερα στις 09:20 EET, σε βήματα των 0.64 mBar από τότε ως τις 14:40 EET, και έκτοτε, που έγινε η τελευταία διόρθωση στο configuration, η διακριτότητα των μετρήσεων είναι 0.01 mBar, μεγαλύτερη από την ακρίβεια του οργάνου.

547 2006/05/08 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

The barometric pressure sensor configuration was fixed (see also log entry of 21/01/2006). From 15:00 EET measurements are correct. The wrong pressure measurements from 21/01/2006 to 08/05/2006 can be converted with the formula P=800+260/460*(Pw-600), where Pw is the wrong measurement. ---ALT--- Διορθώθηκε στο configuration του logger η μετατροπή volt σε hPa για τον αισθητήρα πίεσης (βλ. και καταχώρηση ημερολογίου στις 21/01/2006). Από τις 15:00 EET οι μετρήσεις είναι σωστές. Οι λανθασμένες μετρήσεις πίεσης από 21/01/2006 ως 08/05/2006 μπορούν να μετατραπούν σε σωστές με τον τύπο P=800+260/460*(Pw-600), όπου Pw η λανθασμένη μέτρηση.

543 2006/04/13 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

Since 18:40 EET one of the wind speed sensors (id=16) is not recording properly; its measurements stay at zero (actually at 0.4, which is its lowest measurement). During the servicing of 14 July 2006 it was found that the sensor (which was changed with a new one) smelled of burnt plastic; however lightning seems an unlikely cause as the day was sunny. ---ALT--- Από τις 18:40 EET το ένα από τα δύο ανεμόμετρα (id=16) έχει σταματήσει να καταγράφει σωστά και οι μετρήσεις του είναι κολλημένες στο μηδέν (το 0.4, που είναι η χαμηλότερη τιμή που δίνει ο αισθητήρας). Κατά τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2006 διαπιστώθηκε ότι ο αισθητήρας (που αντικαταστάθηκε με καινούργιο) μύριζε καμένο πλαστικό, πάντως η βλάβη δεν φαίνεται να οφείλεται σε κεραυνό, αφού η μέρα ήταν ηλιόλουστη.

546 2006/01/21 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 20:50 EET, for unknown reason, the logger lost its configuration and continued logging with a default configuration. Rainfall is included in the 7 variables it went on logging. However, because it was logging 6 times per minute, it went out of memory the next day at 16:20 and stopped logging. It was reconfigured and started logging again at 23/01/2006 00:10. From the beginning of the interruption until 22/01/2006 16:20 it logged 21 mm of rainfall; more specifically, it logged 1 mm in each of the times 22/01/2006 10:31, 10:47, 10:53, 10:59, 11:03, 11:13, 11:46, 11:58, 12:03, 12:17, 12:22, 12:28, 12:42, 12:49, 12:56, 13:11, 13:22, 13:49, 14:37, 14:41, and 14:50. From 22/01/2006 16:20 to 23/01/2006 00:10 there was significant rainfall but there are no measurements. In addition, when the logger was reconfigured, the configuration for the old barometric pressure sensor was entered rather than for the new one (it had changed on 09/12/2005), resulting in the pressure measurements being logged incorrectly. This problem was fixed on 08/05/2006 (see that entry in the station log). ---ALT--- Στις 20:50 EET για άγνωστο λόγο ο logger έχασε τις ρυθμίσεις του και συνέχισε να καταγράφει με ένα default configuration. Μεταξύ των 7 μόνο μεταβλητών που συνέχισε να καταγράφει είναι η βροχόπτωση. Επειδή όμως κατέγραφε 6 φορές το λεπτό, η μνήμη του γέμισε την άλλη μέρα στις 16:20, οπότε και σταμάτησε να καταγράφει. Τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 23/01/2006 00:10. Στο διάστημα από την έναρξη της διακοπής ως τις 22/01/2006 16:20 καταγράφηκαν 21 χιλιοστά βροχόπτωσης (και συγκεκριμένα από 1 χιλιοστό στις 22/01/2006 10:31, 10:47, 10:53, 10:59, 11:03, 11:13, 11:46, 11:58, 12:03, 12:17, 12:22, 12:28, 12:42, 12:49, 12:56, 13:11, 13:22, 13:49, 14:37, 14:41, και 14:50). Στο διάστημα 22/01/2006 16:20 ως 23/01/2006 00:10, για το οποίο δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσεις, υπήρξε σημαντική βροχόπτωση. Επίσης, όταν ξαναπεράστηκαν οι ρυθμίσεις, εκ παραδρομής περάστηκαν οι παράμετροι του παλιού αισθητήρα βαρομετρικής πίεσης και όχι του καινούργιου (είχε αλλάξει στις 09/12/2005), με αποτέλεσμα οι μετρήσεις πίεσης να καταγράφονται λάθος. Το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε στις 08/05/2006 (βλ. και σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο).

540 2005/12/09 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

At 09:00 EET the station was stopped for maintenance. Among other things, the barometric pressure sensor was replaced. The station was turned on again at 12:40. Some measurements during startup time are wrong. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Στις 09:00 ΕΕΤ διακόπηκε η λειτουργία του σταθμού για εργασίες συντήρησης. Μεταξύ άλλων αντικαταστάθηκε ο ελαττωματικός αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης με καινούργιο. Ο σταθμός τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 12:40. Μερικές μεταβλητές κατά την ώρα επανέναρξης είναι λάθος. Στο διάστημα της διακοπής δεν υπήρξε βροχόπτωση.

539 2005/11/24 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

At 12:20 EET the barometric pressure sensor started to give wrong measurements. ---ALT--- Στις 12:20 EET ο αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης άρχισε να δίνει λάθος μετρήσεις.

537 2005/09/27 Weather observation [Παρατήρηση καιρού]

Minor hail from about 17:30 EEST to 18:00. Occasional 1-cm pieces. ---ALT--- Ελαφρά χαλαζόπτωση, γύρω στις 17:30 EEST κατά διαστήματα έως τις 18:00 περίπου. Σποραδικά τεμάχια του 1 εκατοστού.

538 2004/01/20 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 16:10 EET the logger lost its configuration. I added it the next day and it is logging again since 17:30 (due to some coincidence there was a server crash on the morning of 21 Jan 2004, which held me from fixing the station because I was fixing the server). Some measurements at restart time are wrong. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Στις 16:10 EET για άγνωστο λόγο έχασε το configuration. Του το ξαναφόρτωσα την επομένη και ξαναμετράει από τις 17:30 (κατά σύμπτωση στις 21/01/2004 το πρωί κράσαρε ο σέρβερ και τον έφτιαχνα όλη μέρα, γι' αυτό καθυστέρησα να φτιάξω το σταθμό). Κατά την ώρα επανέναρξης ορισμένες τιμές είναι λάθος. Στη διάρκεια της διακοπής δεν παρουσιάστηκε βροχόπτωση.

535 2003/08/04 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 13:20 EEST the logger configuration was lost for unknown reasons. The logger was reconfigured two days later, 6 August 2003 16:00 EEST. Some measurements during that time are incorrect. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Στις 13:20 EEST για άγνωστο λόγο χάθηκαν οι ρυθμίσεις του logger. Επανατέθηκε σε λειτουργία μετά δυο μέρες, 6 Αυγούστου 2003 16:00 EEST. Στη διάρκεια της διακοπής δεν υπήρξε βροχόπτωση. Ορισμένες μετρήσεις κατά την ώρα επανέναρξης λειτουργίας είναι λάθος.

519 2003/05/05 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

We removed the sunshine duration sensor (Delta-T BF2), which does not operate properly, and sent it to SCIENTACT. ---ALT--- Αφαιρέσαμε τον αισθητήρα διάρκειας ηλιοφάνειας (Delta-T BF2) γιατί φαίνεται πως δεν λειτουργεί, και τον στείλαμε για έλεγχο στη SCIENTACT.

518 2003/04/21 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

On 15 April we removed the sunshine sensor (Delta-T BF2), because it was malfunctioning. We opened it, let it dry, and renewed batteries and desiccant. We put it back on 21/04/2003, about 17:00 EEST. ---ALT--- Στις 15 Απριλίου αφαιρέσαμε τον αισθητήρα διάρκειας ηλιοφάνειας (Delta-T BF2), γιατί δεν μετρούσε σωστά. Τον ανοίξαμε για να φύγει η υγρασία και αντικαταστήσαμε τις μπαταρίες και το αφυγραντικό σακουλάκι. Τον ξανατοποθετήσαμε στις 21/04/2003 περίπου στις 17:00 EEST.

517 2003/02/19 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 04:30 EET the logger lost all settings due to unknown reasons. The problem was corrected at 10:30 EET. During the interruption there was negligible amount of snow. ---ALT--- Στις 04:30 EET για άγνωστο λόγο χάθηκαν όλες οι ρυθμίσεις του logger. Το πρόβλημα διορθώθηκε στις 10:30 EET. Στο διάστημα αυτό έπεσε ψιλόχιονο σε αμελητέα ποσότητα.

516 2002/09/06 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

The rainfall recorded between 14:00 and 14:20 EET is not real, but a test of the rain sensors. More information will be made available here later. ---ALT--- Η βροχόπτωση που σημειώνεται μεταξύ 14:00 και 14:20 EET οφείλεται σε δοκιμή των βροχομέτρων. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτή τη συντήρηση θα καταγραφούν εδώ αργότερα.

515 2002/07/28 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 16:30 EET the logger's memory filled up and the logger stopped logging, because overwrite mode was off (off is the default, and we forgot to correct it the previous time the logger blacked out). It was corrected to on and the logger started functioning again at 21:10 EET. Some measurements during that time are incorrect. The weather was variable, and since rainfall is a phenomenon with increased locality at this time of year, it's hard to talk with certainty; however, all evidence suggests there was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Στις 16:30 ΕΕΤ η μνήμη του logger γέμισε και ο logger σταμάτησε την καταγραφή δεδομένων, γιατί το overwrite mode ήταν off (είναι το default, και παραλείψαμε να το διορθώσουμε την προηγούμενη φορά που ο logger είχε πάθει μπλακ άουτ). Διορθώθηκε σε on και ο logger τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 21:10 EET. Μερικές μετρήσεις κατά την ώρα επανέναρξης της λειτουργίας είναι λάθος. Λόγω αστάθειας του καιρού και μεγάλης τοπικότητας των βροχοπτώσεων είναι δύσκολο να μιλήσουμε με βεβαιότητα, πάντως όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι δεν υπήρξε βροχόπτωση στη διάρκεια της διακοπής.

514 2002/07/03 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

In 2002-07-02 14:08 EET we turned off the modem of the lab as part of a general shutdown due to a scheduled power interruption. The usual problem caused the logger to stop logging, and to require resetting. It was set to function again on 2002-07-03 09:50 EET. During that time, some of the variables have been logged incorrectly. ---ALT--- Στις 2002-07-02 14:08 EET σβήσαμε το modem του Εργαστηρίου στα πλαίσια γενικού shut down λόγω επικείμενης μεγάλης διακοπής ρεύματος. Λόγω του γνωστού προβλήματος ο logger σταμάτησε να καταγράφει, και για να διορθωθεί χρειάστηκε reset. Ο logger τέθηκε σε λειτουργία πάλι στις 2002-07-03 09:50 EET. Κατά την ώρα επανέναρξης λειτουργίας, ορισμένες από τις μεταβλητές έχουν καταγραφεί λάθος.

513 2002/06/10 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

At 2002-06-09 18:00 EET, the logger's memory filled up, and the logger stopped logging, because overwrite mode was off (off is the default, and we forgot to correct it the previous time the logger blacked out). It was corrected to on and the logger started functioning again at 2002-06-10 11:40 EET. Some measurements during that time are incorrect. There was no rainfall during the interruption. ---ALT--- Στις 2002-06-09 18:00 EET, η μνήμη του logger γέμισε, και ο logger σταμάτησε την καταγραφή δεδομένων, γιατί το overwrite mode ήταν off (είναι το default, και παραλείψαμε να το διορθώσουμε την προηγούμενη φορά που ο logger είχε πάθει μπλακ άουτ). Διορθώθηκε σε on και ο logger τέθηκε πάλι σε λειτουργία στις 2002-06-10 11:40 EET. Στο διάστημα της διακοπής δεν υπήρξε βροχόπτωση. Μερικές μετρήσεις κατά την ώρα επανέναρξης της λειτουργίας είναι λάθος.

512 2002/05/17 Repair/maintenance [Επισκευή/συντήρηση]

The logger's 6 alcaline batteries were replaced. It is believed that the recent two interruptions were due to aged batteries. ---ALT--- Αντικαταστάθηκαν οι 6 αλκαλικές μπαταρίες του logger. Εκτιμάται ότι οι μπαταρίες ήταν υπεύθυνες για τις δύο πρόσφατες διακοπές.

523 2002/05/15 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Some time after 10:10 EET the logger stopped functioning for unknown reasons. The configuration was reloaded and operation restarted at 11:20 EET. No precipitation or other notable phenomenon occurred during that hour. Certain measurements recorded during restart time are incorrect. ---ALT--- Λίγο μετά τις 10:10 EET η λειτουργία του logger διακόπηκε για άγνωστο λόγο, και χρειάστηκε να ξαναφορτωθεί το configuration. Η λειτουργία ξεκίνησε πάλι στις 11:20 ΕΕΤ. Δεν παρουσιάστηκε βροχόπτωση ή άλλο αξιόλογο φαινόμενο στην ώρα αυτή. Ορισμένες μετρήσεις κατά την ώρα επανέναρξης λειτουργίας είναι λάθος.

534 2002/05/08 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

On 2002-05-07, some time after 03:00 EET, the logger stopped functioning for unknown reasons. It started functioning again the next day, 2002-05-08 12:20 EET, when the configuration was reloaded. No data has been recorded between these two times, but no precipitation occurred. Certain measurements recorded during restart time are incorrect. ---ALT--- Στις 2002-05-07, λίγο μετά τις 03:00 EET, η λειτουργία του logger διακόπηκε για άγνωστο λόγο, και χρειάστηκε να ξαναφορτωθεί το configuration. Αυτό έγινε την επόμενη μέρα και η λειτουργία του logger ξεκίνησε πάλι στις 2002-05-08 και ώρα 12:20 EET. Δεν υπάρχουν δεδομένα μεταξύ των δύο αυτών στιγμών, πάντως δεν έπεσε βροχόπτωση. Ορισμένες μετρήσεις κατά την ώρα επανέναρξης λειτουργίας είναι λάθος.

521 2002/04/26 Weather observation [Παρατήρηση καιρού]

3 mm hailstones at about 12:30 EET. ---ALT--- Χαλάζι 3 mm στις 12:30 EET περίπου.

531 2002/01/04 Weather observation [Παρατήρηση καιρού]

5 cm of snow from 10:30 to 13:00. It continued to snow in the next two days (5/01 and 6/01), with a total depth of about 40 cm. There was no rainfall during these three days, thus any measurements by the rain gauges are due to the snow and are unreliable. ---ALT--- Ξεκίνησε χιονόπτωση στις 10:30 και ως τις 13:00 είχε φτάσει στα 5 cm. Η χιονόπτωση συνεχίστηκε και τις δύο επόμενες μέρες (5/01 και 6/01) με συνολικό ύψος χιονιού περίπου 40 cm. Αυτές τις τρεις μέρες δεν σημειώθηκε βροχόπτωση, παρά μόνο χιονόπτωση, και οι τυχόν ενδείξεις των αισθητήρων βροχόπτωσης οφείλονται στο χιόνι και είναι αναξιόπιστες.

530 2001/11/02 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Wind direction was set to sampling every 5 minutes, storage every 10 minutes, for both sensors. This means that the logger produced the average of two measurements, which is incorrect; for example, if the two measurements were 355 and 5, the average would be 180, whereas the correct value would be 0. Because of this problem, all wind direction measurements for these two sensors (15 and 17) are unreliable until now. The configuration was corrected a few minutes after 17:20 EET, so that sampling from one value only is performed. Due to stopping and restarting of logging, some variables at 17:30 are incorrect. ---ALT--- Αμφότερες οι διευθύνσεις ανέμου ήταν ρυθμισμένες σε δειγματοληψία ανά 5 λεπτά, αποθήκευση ανά 10. Αυτό σημαίνει ότι ο logger εξήγε μέσο όρο δύο μετρήσεων, πράγμα που είναι λάθος. Για παράδειγμα, αν δύο μετρήσεις ήταν 355 και 5, ο μέσος όρος θα ήταν 180 (ενώ το σωστό είναι 0). Λόγω αυτού του προβλήματος, οι μετρήσεις διεύθυνσης ανέμου για τους δύο αυτούς αισθητήρες (15 και 17) είναι αναξιόπιστες ως τώρα. Η ρύθμιση διορθώθηκε λίγο μετά τις 17:20 EET, έτσι ώστε να πραγματοποιείται δειγματοληψία από μία τιμή μόνο. Λόγω της διακοπής και επανέναρξης του logging, μερικές μεταβλητές στις 17:30 έχουν ληφθεί λάθος.

529 2001/11/02 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Due to works in the server room the modem had to be temporarily switched off. Due to a known problem in the system the logger stopped logging. Thus, there are no data from 11:00 to 12:40. In 12:50 some variables are wrong. There was no rainfall during that period. ---ALT--- Λόγω εργασιών στο δωμάτιο που βρίσκεται ο server χρειάστηκε να σβήσουμε το modem. Λόγω προβλήματος στο σύστημα (bug 290) ο logger σταμάτησε την καταγραφή. Δεν υπάρχουν δεδομένα από τις 11:00 ως τις 12:40, ενώ στις 12:50 ορισμένες μεταβλητές είναι λάθος. Δεν υπήρξε βροχόπτωση σ' αυτή την περίοδο.

528 2001/10/26 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

A few seconds after 10:00:00 EET, while the server room was being painted, a heavy object fell and cut the modem's cable. The violent loss of communication resulted in logger malfunction. Thus, from 26/10/2001 10:00:00 until 29/10/2001 15:10 EET there are no humidity and air pressure data, and no data from the solar radiation sensor (id=13). The rest of the data is OK, including the pyranometer's data (id=9). The problem was corrected with a soft reset of the logger. At 29/10/2001 15:20 EET, which is the first record after reset, some variables are wrong, but from 15:30 EET the logger functions correctly. ---ALT--- Λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 10:00:00 EET, κατά τη διάρκεια εργασιών στο δωμάτιο όπου βρίσκεται ο server, ένα βαρύ αντικείμενο έπεσε κι έκοψε το καλώδιο του modem. Αποτέλεσμα της απότομης διακοπής επικοινωνίας ήταν να διαταραχθεί η λειτουργία του logger. Έτσι, από τις 26/10/2001 10:00:00 ως τις 29/10/2001 15:10 EET δεν υπάρχουν δεδομένα υγρασίας (από κανέναν αισθητήρα), ατμοσφαιρικής πίεσης, και καμιά από τις μεταβλητές του αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας (id=13). Τα υπόλοιπα δεδομένα, περιλαμβανομένων των δεδομένων του πυρανομέτρου (id=9), είναι εντάξει. Το πρόβλημα επισκευάστηκε με soft reset στο logger (stop logging και μετά start logging). Στις 29/10/2001 15:20 EET, που είναι η πρώτη εγγραφή μετά το reset, ορισμένες μεταβλητές είναι λάθος, ενώ από τις 15:30 EET ο logger λειτουργεί κανονικά.

520 2001/09/29 Interruption [Διακοπή λειτουργίας]

Due to server upgrade, I switched off the modem in the building. It seems that the modem at the other end of the line sent a signal which the logger interpreted as a command to stop logging. As a result, there are no data from 12:50 EET, when I switched off the modem, until 18:00 EET, when I realized and corrected the problem. There was no rainfall during that interval. Antonios Christofides. ---ALT--- Λόγω αναβαθμίσεων στο server, έκλεισα το modem του κτιρίου. Φαίνεται ότι το modem στην άλλη άκρη έστειλε κάποιο σχετικό σήμα στο logger το οποίο ο logger εξέλαβε ως εντολή διακοπής του logging. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν δεδομένα από τις 12:50 EET, που έκλεισα το modem, ως τις 18:00 ΕΕΤ, που αντιλήφθηκα και διόρθωσα το πρόβλημα. Σ' αυτό το διάστημα δεν έπεσε βροχόπτωση. Αντώνης Χριστοφίδης.

527 2001/04/10 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Added backup sensors for wind speed and direction, temperature, and humidity. ---ALT--- Προστέθηκαν εφεδρικοί αισθητήρες για διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία και υγρασία.

526 2000/05/11 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Added wind speed and direction sensors. ---ALT--- Προστέθηκαν αισθητήρες ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου.

525 2000/04/19 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Added backup rainfall sensor, solar radiation sensor, and air temperature sensor. ---ALT--- Προστέθηκαν αισθητήρες βροχόπτωσης (εφεδρικός), ηλιακής ακτινοβολίας και πίεσης.

522 2000/01/03 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

From 12:20 to 14:00 EET there is no data, due to software malfunction. During this period there was weak snowfall. ---ALT--- Από 12:20 ως 14:00 EET δεν υπάρχουν δεδομένα, λόγω προβλήματος του λογισμικού. Στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκε μικρή χιονόπτωση.

533 1999/05/01 Station Malfunction [Βλάβη σταθμού]

Bandalism at 02:00 EET. The pole was pulled down, and the humidity sensor stopped working. The Delta-T rainfall sensor was also damaged. Until the morning of 4/5/1999 the sensors were functioning with the pole down. The rainfall recorded from 1 to 10/5 is sensor testing; no rainfall has actually occurred. ---ALT--- Βανδαλισμός στο σταθμό (κατέβασμα ιστού) στις 02:00 EET με αποτέλεσμα βλάβη του αισθητήρα υγρασίας. Το βροχόμετρο της Delta-T έπαθε βλάβη. Μέχρι το πρωί της 4ης/5/1999 οι αισθητήρες λειτούργησαν με τον ιστό κατεβασμένο. Οι βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί από 1 ως 10/5 οφείλονται σε δοκιμές του οργάνου. Εκείνες τις μέρες δεν έπεσε βροχόπτωση.

532 1999/03/18 Weather observation [Παρατήρηση καιρού]

5 mm hailstones at 14:00 EET. ---ALT--- Χαλάζι διαμέτρου 5 mm στις 14:00 EET.

524 1998/12/10 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Added air temperature and humidity sensor. ---ALT--- Προστέθηκε αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας.

542 1998/11/16 Configuration change [Αλλαγή στο configuration]

Added Delta-T logger with rainfall sensor, internal temperature sensor and pyranometer. ---ALT--- Προστέθηκε ο logger της Delta-T με όργανα μέτρησης βροχόπτωσης και εσωτερικής θερμοκρασίας και πυρανόμετρο.

id=383 "Humidity (main sensor, from 1998)" Humidity 12/10/1998 — 08/04/2020 9:59 p.m.
id=414 "Rainfall (second sensor, from 2000)" Rainfall 04/19/2000 — 08/05/2020 9:09 a.m.
id=416 "Sunshine duration (from 2000)" Sunshine 04/19/2000 — 08/05/2020 4:39 p.m.
id=443 "Diffuse solar radiation (from 2000)" Solar radiation 04/19/2000 — 08/04/2020 10:19 p.m.
id=468 "Wind gust (from 2009, supersonic)" Wind gust 10/19/2009 — 08/04/2020 5:49 p.m.
id=499 "Temperature (second sensor, from 2001)" Air temperature 04/10/2001 — 08/04/2020 6:59 p.m.
id=638 "Solar radiation (1998-2009)" Solar radiation 11/16/1998 — 09/05/2009 11:40 a.m.
id=41 "Wind speed (from 2009, supersonic)" Wind speed 10/19/2006 — 08/04/2020 10:09 p.m.
id=258 "Total solar radiation (from 2000)" Solar radiation 04/19/2000 — 08/05/2020 7:39 a.m.
id=318 "Solar radiation (from 2009)" Solar radiation 10/19/2009 — 08/05/2020 6:29 p.m.
id=557 "Humidity (second sensor, from 2001)" Humidity 04/10/2001 — 08/04/2020 6:29 p.m.
id=617 "Wind direction (from 2000)" Wind direction 05/11/2000 — 08/05/2020 9:29 a.m.
id=644 "Wind speed (2000-2006)" Wind speed 05/11/2000 — 07/14/2006 9:30 a.m.
id=650 "Wind gust (2000-2006)" Wind gust 05/11/2000 — 07/12/2006 6:10 p.m.
id=652 "Barometric pressure (2000-2005)" Barometric pressure 04/19/2000 — 12/09/2005 7:40 a.m.
id=653 "Wind direction (1993-1999)" Wind direction 09/30/1993 — 12/07/1999 7:19 a.m.
id=654 "Wind speed (1993-1999)" Wind speed 09/30/1993 — 12/07/1999 9:59 p.m.
id=655 "Barometric pressure (1994-1999)" Barometric pressure 02/19/1994 — 12/07/1999 11:49 p.m.
id=656 "Humidity (1993-1999)" Humidity 09/30/1993 — 04/30/1999 8:48 a.m.
id=658 "Sunshine duration (1994-1999)" Sunshine 02/19/1994 — 12/03/1999 11:49 a.m.
id=659 "Rainfall (1993-1999)" Rainfall 09/30/1993 — 12/07/1999 6:09 a.m.
id=660 "Wind gust (second sensor, 2001-2009)" Wind gust 04/10/2001 — 09/05/2009 1:50 a.m.
id=662 "Wind gust (1993-1999)" Wind gust 09/30/1993 — 12/07/1999 10:19 p.m.
id=663 "Wind direction (second sensor, 2001-2009)" Wind direction 04/10/2001 — 09/05/2009 3:20 a.m.
id=665 "Wind speed (second sensor, 2001-2009)" Wind speed 04/10/2001 — 09/06/2009 11:40 a.m.
id=667 "Wind speed (from 2006)" Wind speed 07/14/2006 — 08/05/2020 5:59 p.m.
id=668 "Wind gust (from 2006)" Wind gust 07/14/2006 — 08/05/2020 1:09 p.m.
id=669 "Barometric pressure (from 2005)" Barometric pressure 12/09/2005 — 08/05/2020 9:49 a.m.
id=670 "Rainfall (from 1998)" Rainfall 11/16/1998 — 08/04/2020 8:39 p.m.
id=677 "Wind direction (supersonic, from 2006)" Wind direction 10/19/2006 — 08/05/2020 4:49 a.m.
id=564 "Temperature (from 1998)" Air temperature 12/10/1998 — 08/05/2020 3:29 a.m.
id=657 "Temperature (1993-1999)" Air temperature 09/30/1993 — 12/07/1999 2:59 p.m.
id=664 "Internal temperature (1998-2009)" Internal temperature 11/16/1998 — 09/06/2009 1:30 p.m.